DELA

Äldrevänliga samhällen är samhällen för alla

Ingen har väl missat samhällsdebatten om äldreomsorgen och demensvården som pågått senaste mandatperiod? Vi i liberalerna kan vi konstatera att vi är eniga om att det är en av de viktigaste frågorna vi har att jobba med.

Vi vill att alla individer dels ska få det stöd de behöver för att klara sin vardag, men även möjligheter att vara delaktiga i alla delar av samhället på egna villkor. När det gäller gruppen äldre (och här menar vi gruppen 70+) ser vi att här finns en samhällsresurs som är oumbärlig för Åland och ålänningarna. I tredje sektorn är det gruppen pensionärer som många gånger bär upp huvudansvaret för verksamheten. Vi anser att tredje sektorns verksamhet står och faller med denna oumbärliga grupp. Vi vill fortsätta göra det möjligt att bidra till välfärden och samhällsbygget på detta sätt, för den som vill och kan.

Men för den grupp som drabbats av åldersrelaterade sjukdomar eller diagnoser kan det finnas behov av stöd i större utsträckning, och vi tycker det är dags att reformera äldreomsorgen. Idag bygger äldreomsorgen och demensvården på tre ben – Närståendevård, öppenvård (hemtjänst, dagverksamhet o dyl) och slutenvård (boende). Vi ser att vi behöver satsa på dessa tre, med tyngdpunkt på de två första. Eftersom de allra flesta bor hemma länge idag, behövs ett utökat stöd för närstående, och en större flexibilitet i hemtjänst och öppenvård.

Att få hemtjänst anpassad till målgruppens behov och avlastning i hemmet ska vara en självklarhet. När det egna hemmet inte längre är lämpligt att bo i, behöver det finnas plats på anpassat boende. Det här kräver satsningar på både anpassade boenden, utökad dagvård, reformering av öppenvården och närståendevården, dessutom en kompetenshöjning i hela sektorn.

Det ska vara en självklarhet att anpassa samhället till dem som har behov av andra lösningar än nuvarande. Ett led i detta skulle vara att Åland beslutar att ansöka om medlemskap i i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer (WHO Global Network for Agefriendly Cities and Communities) ett globalt nätverk av samhällen som lyft frågan om delaktighet för och omsorg om äldre.

Vi behöver göra en inventering av våra samhällsfunktioner ur den synvinkeln, för att få ett helhetsgrepp om behovet av förändring, och en åtgärdsplan utgående från denna.

Ett äldrevänligt samhälle är ett samhälle som låter alla individer vara delaktiga, som gör samhällets alla resurser tillgängliga. Inte bara för äldre utan för alla!

LIBERALA LAGTINGSKANDIDATERNA
CITA NYLUND
SIMON PÅVALS
JOANNA ISAKSSON
FREDRIKA KVIST MATTSSON
JENNY BROMAN
ANNETT PFEIFER
ROGER ERIKSSON
PERNILLA SÖDERLUND
KIMMO MATTSSON