DELA

Äldres vård och omsorg

Kommunerna har ansvar för de äldres sociala omsorg. Landskapet genom ÅHS ansvarar för den medicinska vården.
En del kommuner har byggt ut sitt äldreboende så att det ställvis kan jämföras med en vårdavdelning och därmed tagit på sig vårdansvar och kostnader som ankommer på ÅHS. Gullåsen är den enhet inom ÅHS som ansvarar för de äldre som intagits på medicinska grunder samtidigt som den inrymmer långtidsplatser för äldre som kommunen betalar.
På grund av platsbrist på Gullåsen och trots att klienterna fortfarande är i behov av medicinsk vård, flyttas äldre utskrivna personer till sitt eget boende, alternativt till kommunernas serviceboende eller deras institution.
För att uppnå en god vård och omsorg av de äldre måste landskapsregeringen fatta beslut om hur arbetet mellan hälso- och sjukvård och kommunernas sociala tjänster framdeles skall organiseras.

Vi måste fatta strategiska beslut i frågan och det viktigaste styrmedlet är lagstiftning.
Landskapsregeringen har tänkt se över ÅHS-lagen. Genom ett initiativ av oppositionen har äldres vård och omsorg diskuterats i lagtinget. När ärendet var slutbehandlat hade vissa saker utkristalliserats som nödvändiga att förändra för att uppnå förbättringar och tydliggöra var de olika aktörernas ansvar börjar och slutar.
Jag föreslog att landskapsregeringen skall se över socialvårdslagen (som i dag är en kopia av finsk lag och anpassad till finska förhållanden där även sjukvården ligger på kommunerna) så att den anpassas till våra förhållanden.

Jag har uppfattat att centern genom framförallt Gun Carlsons uttalanden under många års tid och även vid denna debatt har sett problem med dagens lagstiftning. Döm om min förvåning när centern vid onsdagens omröstning i lagtinget ändå valde att rösta emot ett förslag om förtydligande av socialvårdslagen.
Det hade gjort skillnad om centern röstat för en lagändring. Då hade landskapsregeringen varit tvungen att ta fram ett sådant förslag. Nu blev det inte så och därmed kommer de äldre inte att få det bättre.

Gun-Mari Lindholm
Partiordförande obunden samling