Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Äldreomsorgen den viktigaste frågan

Nästa mandatperiod måste stadens politiker komma med konkreta förslag för en hållbar äldreomsorg. Personligen vill jag att det byggs ett särskilt boende för personer med demens. Det är nödvändigt för de demenssjukas bästa och för alla andra som bor på stadens äldreboenden. Blandade boenden är inte att rekommendera. Också inom hemtjänsten bör man överväga att särskild personal anvisas för demenssjuka som bor hemma. Den dagverksamhet som staden erbjuder de demenssjuka är inte tillräcklig. De anhöriga som tar ett stort ansvar för sina demenssjuka släktingar behöver den avlastning som följer av en utökad dagverksamhet.

Genom att avsätta särskilda resurser för äldre med demenssjukdomar frigör vi resurser för övrig äldreomsorg. Institutionsavdelningarna på Trobergshemmet är viktiga och det är inte vettigt att göra om dem till ESB-platser. Den manövern är inte bäst för de äldre utan utgår från att det blir billigare för staden när klienterna betalar för sin service och personaltätheten kan sänkas.

Det höga trycket på staden platser inom äldreboendet har lett till att den planerade strukturen på avdelningarnas boende kollapsat. Nu finns det klienter som är mycket sjuka, klienter med demenssjukdomar och klienter med sociala och andra svårigheter blandat på avdelningarna. Detta var inte tanken. De blandade klientelet på avdelningarna beror på platsbrist.

Situationen kommer inte att lösas av sig själv. Tvärtom kommer läget att ansträngas ytterligare. Därför ska vi bygga ett särskilt boende för demenssjuka, köpa platser av Folkhälsan, utöka dagverksamheten och bevara institutionsplatserna på Trobergshemmet. Det kommer att kosta pengar. Det är kanske så att vi måste höja skattesatsen för att alla äldre ska få en värdig ålderdom. Jag är beredd på det. Tro inte på politiker som lovar bättre äldreomsorg om de inte samtidigt är villiga att öka stadens intäkter. Inte heller på stadens äldreboenden finns det några gratisluncher.

BARBRO SUNDBACK (S)