DELA

Äldreomsorgen blir kvar i kommunens regi

Bästa Håkan Lindberg och andra kommuninvånare på Järsö-Nåtö, Lemlands kommun och Lumparlands kommun kommer från årsskiftet samarbeta inom äldreomsorgsledningen, det vill säga kanslifunktionen och administrationen, men beslutsfattandet och den operativa verksamheten kommer bedrivas helt och hållet i den egna kommunens regi. Det innebär att beslut om var och hur äldreomsorgen ska ordnas för Lemlands kommuninvånare fattas i Lemland och beslut om var och hur äldreomsorgen ska ordnas för Lumparlands kommuninvånare fattas i Lumparland, precis som tidigare. Kommunerna bär själva de kostnader som äldreomsorgen i kommunen medför, precis som tidigare. Lemland kan inte besluta om eventuell utbyggnad av äldreomsorgen i Lumparland och det finns således ingen prioritetsordning där Lemlands och Lumparlands äldreomsorgsutveckling ingår i samma kö. Om Lumparlands kommun väljer att bygga ut äldreomsorgen påverkar det inte Lemlands kommuns utvecklingsplaner. För Lemlands kommun finns det en äldreomsorgsplan för åren 2020–2024 som visar riktningen för äldreomsorgens utveckling i hela Lemland. Den finns att ta del av på vår webbplats eller genom att kontakta kommunkansliet.

Det finns inte heller något beslut om att Lemland och Lumparland ska gå samman till en kommun. Den nu aktuella, och omskrivna, frågan rör endast en eventuell anhållan om att genom landskapsregeringen utreda vad en samgång potentiellt skulle kunna innebära för kommunerna. Det handlar om att ta fram ett seriöst och omfattande faktaunderlag för att veta vilka möjligheter och svårigheter som finns. Lumparlands kommun har anhållit hos Ålands landskapsregering om en sådan utredning, medan Lemlands kommunstyrelse har bordlagt frågan för att vänta in att berörda lagändringar först godkänns och träder i kraft innan man fattar beslut i ärendet. Om en utredning görs återstår det ändå därefter för berörda kommuner att, baserat på utredningen, noga överväga om en samgång är önskvärd och leder till kommuninvånarnas bästa.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram hur viktigt det är att komma ihåg att det ekonomiska läget som råder just nu medför svåra, men nödvändiga, prioriteringar i den kommunala servicen och servicenivån. Vi kommer troligen inte ha ekonomisk möjlighet att förverkliga alla planer i enlighet med tidigare målsättningar. För prioriteringarna måste behov och nytta vägas in för att vi i all vår verksamhet ska sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling inom kommunen. För oss i Lemlands kommun är det av stor vikt att detta gäller för alla kommuninvånare, oavsett var de geografiskt är bosatta i kommunen.

Ta gärna kontakt med mig om ni har frågor som rör kommunens verksamhet.

JULIA LINDFORS
Kommundirektör i Lemland