DELA

Äldreomsorgen angår oss alla

Inledningsvis skulle jag vilja mana till lite besinning i äldreomsorgsdebatten. Det finns inga belägg för Runar Karlssons (C) eller Barbro Sundbacks (S) bombastiska påståenden om att landskapsregeringen vill försämra äldreomsorgen. Ansvarsfulla politiker bör lägga sin energi på att försöka lösa gemensamma problem, inte smutskasta andra.

Vilka är då våra gemensamma utmaningar inom äldreomsorgen? Den största just nu är att det åländska servicemålet om att 90 procent av klienterna ska kunna bo hemma inte uppnås, utan vi går åt fel håll. Äldreomsorgen förverkligas på att alltmer splittrat och ojämlikt sätt, vilket innebär att vi har flera klienter på den mest vårdtunga nivån (institutionsnivå) än vad vi borde ha. Följer vi kvalitetsrekommendationerna så borde till exempel Norra Åland ha 3 procent på institutionsnivå, men i verkligheten har vi 7 procent. Samtidigt aviserar kommunerna att flera institutionsplatser kommer att byggas.

I ett sådant läge måste landskapsregeringen agera ”visselblåsare”. Att vi vårdar en ännu större del av vår äldre befolkning på institutionsnivå är inte försvarbart. Det är framför allt inte försvarbart med tanke på klienten, som riskerar bli mer passiviserad än vad han/hon skulle bli på ett ESB (effektiverat serviceboende) eller serviceboende. Det är inte heller försvarbart med tanke på att det är den dyraste nivån. Landskapsregeringen är allvarligt bekymrad för att principen ”Rätt omsorg på rätt nivå” inte förverkligas. Detta är orsaken till att vi har initierat en dialog med kommunerna och begärt att få svar på hur de ser på äldreomsorgens framtid. Det här är en viktig fråga som angår oss alla. Den förtjänar en seriös, sakinriktad debatt för Ålands bästa.

Avslutningsvis vill jag bemöta några av påståendena i Barbro Sundbacks (s) insändare:

”Min erfarenhet är att så gott som alla förtroendevalda är beredda att tillskjuta de resurser som behövs för att säkra en värdig ålderdom för alla”

Svar: Varifrån ska de förtroendevalda ta dessa resurserna, om resurser inte finns i framtiden? Från landskapsregeringen såsom Sottunga?

”Åland är ett av de rikaste områdena i världen. De har vi gångna generationer att tacka för”

Svar: Bästa sättet att tacka de gånga generationerna är att använda de resurser som finns på ett hållbart sätt och att samtidigt ta ett ansvar för både den nuvarande generationen och den framtida generationen.

”Det finns inte orsak till att försämra äldreomsorgen till de nivåer man har i Finland”

Svar: Det finns en föreställning hos skribenten att institutionsvård är den bästa äldreomsorgen man kan få som äldre. Landskapsregeringen har använt sig av den frihet självstyrelsen ger genom att ha egna antagna riktlinjer för servicenivåer inom äldreomsorgen på Åland. Kommunerna ligger dock ändå högt över rekommendationerna som i sig är högre än rikets.

”Se till att vi får ett KST. Det kommer stärka kommunernas möjlighet att tillhandahahålla en god äldreomsorg”

Svar: Okej. Hur då, med tanke på att äldreomsorgen kvarstår i kommunerna och inte ingår i KST? Vill vi stärka kommunernas förutsättningar inom äldreomsorgen så bör kommunreformen förverkligas snarast möjligt.

”I regeringsprogrammet utlovas en ny socialtjänstlag och dessutom en äldreomsorgslag. När tänker ansvariga minister Valve leverera?”

Svar: Socialvårdslagen består inte av enbart en lag, den består av en reform som innefattar flera lagar som sammanhänger. Flertalet lagar har överförts till lagberedning. Samma tidtabell gäller som har aviserats från början, dvs. lagarna ska kunna träda i kraft i början av 2019.

WILLE VALVE, Social- och hälsovårdsminister (MSÅ)