DELA

Åldersvänliga städer

Äldrerådet i Mariehamn har behandlat en till stadsfullmäktige inlämnad motion angående Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk åldersvänliga städer. Syftet med åldersvänliga städer är att hitta en modell att arbeta för det goda åldrandet. Detta ska göras tillsammans med de äldre invånarna själva och olika samarbetspartners – skolor och andra utbildningsinstitutioner, företag och frivilligorganisationer.

De viktigaste målen är att ändra sättet att tala om äldre personer, till att bli positivt, uppmuntrande, inkluderande och uppskattande.

Man bör:

– stärka samarbetet mellan viktiga aktörer

– sammanställa information om utmaningar och möjligheter med det åldrande samhället

– samla viktiga forsknings- och utvecklingsinitiativ och sprida goda exempel

– stimulera framväxten av företagande relaterat till åldrande.

Ett viktigt mål är att äldre invånare i Mariehamn ska känna trygghet och ha möjlighet att bo kvar hemma, så länge de önskar. Åldersvänliga städer inom Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk, är bland andra Oslo, Tammerfors, Göteborg, Reykjavik och Trondheim. I Tammerfors, liksom i många andra städer, finns ett stort intresse för att hålla sig i form. Det gäller också bland äldre personer. Utomhusgymmena är populära och antalet träningsgrupper med deltagare över 65 år har ökat väsentligt. Fysisk aktivitet är en viktig förebyggande faktor. I Tammerfors kan man få rådgivning kring träningen. Besök i simhallen subventioneras och man kan få fysisk aktivitet utskrivet på recept hos läkaren.

Rådgivning, ekonomiskt stöd och samarbete med frivilligorganisationer är de medel som många städer använder för att de äldre ska röra på sig mera. Kommuner har engagerat frivilliga, som kan göra sällskap på promenaden, cykelturen, träningen eller till ett kulturevenemang. På många ställen får den medföljande komma in gratis. I Reykjavik har alla som fyllt 67 år fritt inträde till museerna. I biblioteken och i samlingslokaler ordnas olika aktiviteter som har till syfte att generationer ska mötas.

Tillgänglighet – att kunna ta sig fram, ta del av information och att kommunicera – är en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv. Tillgänglighetsombudsmannen i Tammerfors granskar stadsplaner och hur de genomförs. Staden ger bidrag för att installera hissar och satsar på en tillgängligare kollektivtrafik med bland annat låggolvbussar. 22 procent av Tammerfors invånare, som är över 75 år, har svårt att gå 500 meter. De upplever många hinder i miljön. Lösningen är bänkar att kunna vila på, trygga stråk för gångtrafikanter och mer belysning.

Planeringen för en bättre stad att åldras i, handlar bland annat om att se till att olika verksamheter finns i området. Det gäller butiker, samhällsservice, restauranger och aktiva frivilligorganisationer. Idag är det vanligt att människor i olika åldrar bor åtskilda – barnfamiljer för sig, äldre för sig, studenter för sig. Det gör att naturliga möten mellan generationer blir svårare att åstadkomma.

Nu planeras i till exempel Tammerfors ett nytt bostadsområde runt ett äldreboende. Meningen är att detta bostadsområdet ska vara attraktivt för personer ur olika åldersgrupper och med olika bakgrund. Här finns goda idéer för en liknande planering av bostadsområdet vid Rönnbergs torg i Mariehamn.

Sedan 1988 har Tammerfors i stöd av lagen om äldreomsorg ett äldreråd. Rådet har en sekreterare på heltid som avlönas av kommunen. Rådet ska vara involverat i frågor inom alla områden som rör äldre personer: hälso- och sjukvård, social service, samhällsplanering, transporter med mera.

Äldrerådet i Mariehamn stöder enhälligt motionen.

LEIF JANSSON
ORDFÖRANDE
LISA GUSTAFSSON
VICEORDFÖRANDE