DELA

Åländska skolan presterar på internationell toppnivå

Svar med anledning av Sia Spiliopoulou Åkermarks insändare

Sia Spiliopoulou förhåller sig positiv till att landskapsregeringen arbetar med att revidera grundskollagen, som enligt skribentens uppfattning är undermålig. Vi håller med om att lagen är i stort behov av genomgripande bearbetning men konstaterar samtidigt att den åländska skolan, lärarna och eleverna, presterar på internationell toppnivå. Därmed inte sagt att styrdokumenten är tidsenliga, långt ifrån.

Arbetet med revideringen är omfattande och inleddes med en kartläggning av behov vintern 2016. Landskapsregeringens ambition är att uppnå konsensus kring den nya skollagen och har därför involverat många brukare, beslutsfattare och skolledare, som har erfarenheter från olika sidor av tillämpningen, inte minst eleverna och föräldrarna, i arbetet. Vi har ordnat ett antal öppna höranden kring olika teman och fenomen i skolvärlden och kommer även framledes att ordna sådana när den nya lagen ska implementeras.

Ett omfattande arbete är ofta också tidskrävande. Den parlamentariska arbetsgruppen har analyserat det material som sakkunniggrupperna tagit fram och är beredda att gå vidare in i en ny fas av processen. Efter årsskiftet kommer det arbete kring en juridisk analys, vilket Sia Spiliopoulou Åkermark efterlyser, att ges mer utrymme. Ett gediget grundarbete har utförts av utbildningsbyrån.

Insändaren upptar exempel på brister och otydligheter i dagens regelverk, såsom bestämmelser kring elevvård och trygg skolmiljö, som vi är övertygade om att kunna åtgärda i de nya styrdokumenten. Genom omvärldsanalys har vi identifierat många skrivningar i motsvarande dokumentation i Norden som på ett alldeles utomordentligt sätt kan anpassas till åländska förhållanden.

Vi behöver alltså inte upptäcka hjulet på nytt alla gånger. Även frågor kring tillsynsuppdraget kommer att ses över. Kanske det rentav är dags för införande av en åländsk skolombudsman, ett förslag som diskuterades så sent som när gymnasielagstiftningen senast förnyades.

Enligt landskapsregeringens uppfattning är det viktigare att ta fram en produkt som är hållbar inför framtiden och som kan få bred parlamentarisk acceptans än att hasta fram en lagstiftning som inte hunnit mogna ordentligt eller som lämnar centrala frågor obeaktade. Att forcera omotiverat skulle vara att fela i en så här viktig fråga som i grunden uttrycker vår värdegrund och kunskapssyn.

Vår avsikt är att i enlighet med regeringsprogrammet och stipulerad tidsram ge en heltäckande manual som tryggar det åländska kunskapssamhällets behov sett till grundskolan. Den ska fungera tillfredsställande för dels alla dem som dagligdags ska tillämpa lagstiftningen såsom elever, lärare, rektorer och föräldrar som av dem som har ett mer övergripande ansvar för att organisera undervisningen i lokalsamhället.

Vi är tacksamma över de synpunkter som framkommit och delar många av dem med insändarskribenten men har olika sätt att se på utmaningarna i arbetet med revideringen av grundskollagen.

Minister Tony Asumaa

Avdelningschef

Rainer Juslin

Byråchef Elisabeth Storfors