DELA

Åländsk vård baserad på relationsstatus och sexuell läggning?

I fredagens Nyan kunde man läsa om att ÅHS sjukhusledning föreslår att ÅHS inte längre skall stå för kostnaderna för assisterad befruktning för ensamstående och lesbiska kvinnor. Att styrelsen för ÅHS ens diskuterade frågan är helt ofattbart.
Har Åland, år 2014, inte kommit längre än att besluta om att vård bara ska vara förunnat människor med en viss relationsstatus eller sexuell läggning?

På ÅHS hemsida kan man läsa om vilka rättigheter varje människa har som är i behov av hälso- och sjukvård. Dessa rättigheter baseras bl.a. på FN’s mänskliga rättigheter och på grundrättigheterna i den finländska grundlagen. Även i lagen om likabehandling och jämställdhetslagen förbjuds diskriminering på grund av kön, ålder, religion, sexuell läggning, handikapp, hälsotillstånd, eller annan orsak som har anknytning till personen eller dess ställning i samhället, mm.
Landskapslagen om hälso- och sjukvård slår också fast att vård “ska ges med respekt för alla människors lika värde”.

ÅHS får inte lägga hinder, eller ha skillnader i villkor, för människor som av olika anledningar behöver hjälp med att bilda familj. ÅHS har ingen rätt att basera vård på om och med vem man har en relation. Hälso- och sjukvård får inte utformas så att vissa grupper utesluts eller att vården bli normativt utformad på ett sätt som utesluter behandling för vissa patientgrupper. Vården får heller inte vara diskriminerande, varken direkt eller indirekt, så att den leder till osaklig särbehandling.
ÅHS ledningsgrupp och styrelse lägger sig i vilka familjekonstellationer som ska anses vara rätt i det åländska samhället och försöker styra hur mä nniskors ska bilda familj. Det är inte okej. Man får hoppas att alla åländska politiker och -partier står upp för ett samhälle där alla värderas lika och har lika rättigheter – oavsett relationsstatus och sexuell läggning.
“Ett samhälle för alla”