DELA

Åländsk statistik över utsläpp

Med intresse har vattenskyddsföreningen motsett statistiken över utsläpp av fosfor och kväve på Åland. Vår huvuduppgift är som bekant att jobba för en minskning av dessa utsläpp. Vi har upplevt det politiska klimatet som positivt i det avseendet med en omfattande reduktion som mål..
Det är med förvåning och undran vi ser att uppgifterna för vattendrags-belastningar i 2007 års statistik ej har uppdaterats. Det gäller alltså närsalterna fosfor och kväve till våra vatten. Siffrorna är desamma som i statistiken från 2006. Det betyder också att utsläppen var aktuella år 2005.

Tolkningen blir att dessa utsläpp inte är under tillsyn och uppföljning. Underlag saknas uppenbarligen. Det är helt oacceptabelt, det man inte kan mäta kan man heller inte styra. Och om det är något som borde styras och styras mot en minskning är det våra utsläpp.
Ett annat sorgset konstaterande är att siffrorna de senaste fyra åren visar att utsläppen i stort är oförändrade. Följdfrågan blir då förstås: Finns viljan till utsläppsminskning enbart i den politiska retoriken? Förhoppningsvis finns en tydlig minskning i siffrorna för 2006 när de väl kommer.

Vi understryker att i dagens samhälle med alla de maskiner och system som finns måste det vara rimligt att i dag ha 2006 års siffror klara. En av statistikens viktigaste uppgifter är att utgöra grund för beslut om framtiden. Vår statistik har i det avseendet låg kvalitet.
En annan omständighet som måste klarläggas är om siffrorna är jämförbara från år till år eller om beräkningsgrunderna har förändrats så att uppföljningen inte är objektiv.
Specifikt för miljön men även generellt borde statistikinstrumentet vässas och ge konkret, jämförbar och aktuell information till allmänheten. Samtidigt skall statistiken vara ett kraftfullt beslutsstöd i alla avseenden.
Ålands Vattenskyddsförening.