DELA

Ålands stamnät är dyrare

Kommentar till insändare i Nya Åland den 15 april om Åländskt el-monopol
Elkostnaden för kunderna är uppdelad i en icke konkurrensutsatt del, nätkostnaden och en konkurrensutsatt del, elenergin. Av det totala genomsnittliga priset på 15,11 c/kWh som ÅEA:s kunder betalade år 2013 utgjorde elskatt moms 4,47 c/kWh eller 29,5%. Kraftnät Ålands andel ex moms var 2,73 c/kWh eller 18,1 % och ÅEA:s egna distributionsandel ex moms var 2,83 c/kWh eller 18,8 %. Elenergiinköpet ex moms var 5,08 c/kWh eller 33,6 %.

Nätkostnaden
(distributionspriset): Nätkostnaden på Åland är på samma sätt som i övriga EU inte konkurrensutsatt. Det är naturligt eftersom det samhällsekonomiskt inte är vettigt att det skulle byggas parallella elnät bara för konkurrensens skull.
Nätkostnaden på Åland är dyr främst på grund av det dyra överliggande stamnätet Åland är tvingade till att driva. Åland ska betala för kabelanslutningar till både Sverige och Finland, upprätthålla reservkraft, betala dyr regionnätavgift till Vattenfall i Sverige samt driva ett relativt sett dyrt (i jämförelse med en totalt sett en liten överförd energivolym) stamnätbolag Kraftnät Åland.
Kraftnäts ansvar och skyldigheter har ålagts dem sedan länge och är i dag stadfäst via lagstiftningen. Den åländska ellagstiftningen är anpassad till åländska förhållanden och i dagsläget anser vi att själva lagstiftningen mera gynnar Åland än är en nackdel och vi hoppas att det så ska förbli. Men själva nätkostnaden är naturligtvis ett problem, både för privathushåll och för näringslivet. Därför ärt det viktigt att alla de som har möjlighet att påverka arbetar för kostnadssänkningar.
Skatter och moms bestäms i Helsingfors och enda möjligheten att påverka den delen är att dämpa eller sänka de underliggande kostnadsstrukturerna så att momsandelen minskar. Åland har sedan länge arbetat för en lägre regionnätavgift och även idag pågår ett arbete för att sänka den delen.
Reservkraften inkl. Finlandskabeln kommer under lång tid att vara en dyr post för de åländska elanvändarna och år 2015 och 2016 kommer det ytterligare höjningar för själva kabeln. Reservkraften behövs dock för att tryggt försörja ett modernt och elberoende åländskt samhälle.
De kvarvarande kostnadsstrukturerna finns sedan på driften av själva elnäten hos Kraftnät Åland, Mariehamns Elnät och hos ÅEA. Återhållsam kostnadsutveckling hos bolagen är viktig att arbeta med men tyvärr blir dess effekt på kundpriset relativt litet. Ska vi inom nätbolagen kunna påverka slutkundens nätkostnad något mera borde man lyfta blicken och se långt framåt.
Hur vill Åland att strukturen för driften av elnäten ska se ut om 10 – 15 år? Genom en strukturomvandling bland elnätbolagen på Åland kunde man eventuellt spara litet mera pengar än om enskilda bolag var för sig jobbar med sina egna kostnadsbesparingar.

Elenergipriset: Trots att antal elleverantörer för elenergidelen på Åland inte är fler än fem är konkurrensen ändå god och elenergiprisnivån till kunderna relativt bra. T.ex. ÅEA:s webberbjudande på 2 års fast pris på totalt 5,14 c/kWh inkl. moms och grundavgift är det tredje lägsta i hela Finland för den produkten den 15 april 2014. Vill man i den lågprissituation elmarknaden är i just nu söka ett ännu lägre elpris kan man teckna avtal med ÅEA på webben på ett månadsrörligt pris som för mars noterades till totalt 3,93 c/kWh inkl. moms och grundavgift.
Med månadsrörliga priser ska man dock vara medveten om att priserna varierar kraftigt och kan därmed också stiga. ÅEA:s normaltariff pris på 5,99 c/kWh inkl. moms och grundavgift är naturligtvis högre men står sig väl i jämförelse med övriga tillsvidarepriser i Finland. Det är det sextonde lägsta priset i Finland av totalt sjuttio bolag som den 15 april har tillsvidarepriser noterade på finska Energimyndighetens prisjämförelse.
Vattenfalls tillsvidarepris den 15 april var 6,98 c/kWh (32:dra plats i Finland) och deras 2 årspris var 5,69 c/kWh (13:de plats). Fortums motsvarande priser var 5,92 c/kWh (15:de plats) och 5,67 c/kWh (10:de plats).
Jan Wennström
Ålands Elandelslag