DELA

Ålands radio och tv en viktig hörnsten i närdemokratin

Vid alla undersökningar som görs om tilltron till media framkommer det att allmänhetens förtroende till public service företagen är stort.
Ålands statistik och utredningsbyrås lyssnarundersökning gjord i år visar också att Ålands Radio och Tv ligger i topp med en lyssnarprocent på nära 60, alltså finns ett förtroende bland allmänheten.

Det som är viktigt också på Åland är att det finns en mångfald av kvalitativa media. Risken för vänskapskorruption, ekonomiskt beroende, släktskap och andra relationer, och att viktig information tigs ihjäl går inte att förbise. Knappast vill någon tillbaka till entidningssituationen. Möjligheten att bli bojkottad, mobbad och förföljd är mindre med flera medier att vända sig till.
Tack vare den mångfald vi har idag med bla med Public Service företaget Ålands Radio och TV har allmänheten en chans att bilda sig en uppfattning på basen av flera informationskanaler. Det händer att det som beskrivs som vitt i ett media är helt svart i ett annat. Redaktionsledningarna har ett oerhört stort ansvar att låta journalisterna göra ett proffessionell jobb utan hänsyn till bindningar.

Till kronan i Public Service företag som Ålands Radio och TV hör nyheterna och uppföljande samhällsprogram då olika parter får komma till tals. Public Service skall trots samhällsfinansieringen aldrig bli en megafon för makten. Dessutom brukar maktinnehavarna skifta.
Lagtinget bör ändå värna om Public Service eftersom den är till för allmämheten. Alltså en garanti för öppen, fri och obunden information och debatt. Ålands Radio och TV fick efter övertagandet från Yle av politikerrna löfte om tillräckliga resurser för att Åland skulle få en fullödig radiokanal med kvalitetskrav. Att överföra resurser från Public Service till kommersiell verksamhet är knappast lösningen på att garantera och höja kvalititeten på mediautbudet.
Därför bör Åland också ha ett Public Service företag med tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurer.
Rolf Lindqvist.