DELA

Alandicas kulturdel ska också utvecklas

De frågor som nu kommer upp till diskussion kring kulturens roll i det kommande kultur- och kongresshuset Alandica är synnerligen välkomna. För min egen och socialdemokraternas del var det just dessa oklarheter som gjorde att vi längre ställde oss tveksamma till KK-huset. Vi lanserade därför 2004 ett alternativ: ett utbyggt Hotell Arkipelag för kongresserna och ett separat kulturhus. Detta förslag erhöll inte tillräckligt stöd och är nu ett passerat kapitel. Nu reser sig Alandica ur jorden mer och mer för varje dag som går. Nu ska vi göra det bästa av situationen.

Fortfarande saknas svar på många viktiga frågor kring kulturutbudet; Vem ska ansvara för kulturen i huset? Ska där ske någon egen produktion? Om inte, var ska den då ske? Vem ska leda och koordinera kulturevenemangen? För att kulturen ska kunna ge den guldkant åt kongressgäster som eftersträvas, och för att programutbudet ska ha god kvalitet och framförhållning krävs det ledning och koordinering. Att ålägga ideella kulturföreningar ett sådant ansvar är inte rimligt, så tillvida man inte samtidigt erbjuder tillräckligt stora kulturmedel för att föreningarna ska kunna verka mera kontinuerligt och långsiktigt. För att kunna använda till exempel Paf-medel för detta ändamål så behöver man se över regelverket för Paf-medlens användning och kulturdelegationens fördelningsprinciper.

Jag anser att det finns ett samhällsansvar här och att landskapsregeringen i dagsläget måste ta det. Därför är mitt förslag att LR omgående tillsätter en sakkunnig arbetsgrupp med representanter för musik, teater, film, dans och kulturproduktion som reder ut de frågetecken som ännu finns kring kulturens roll i Alandica.
Gruppens uppdrag blir även att föreslå åtgärder och modeller för hur detta ska fungera i framtiden, så att Alandica verkligen blir det blomstrande kulturhus som så många längtat efter.
Camilla Gunell (s)