DELA

Åland i statens budget för år 2012

Finlands regering har lagt fram ett förslag till budget för år 2012.
Budgeten balanserar på 52,2 miljarder euro och upplåningen minskar från 8,3 miljarder euro år 2011 till 6,8 miljarder år 2012.
Statsskulden kommer att uppgå till 88 miljarder euro, vilket motsvarar 44 procent av bruttonationalprodukten.

Beloppet motsvarar en åländsk framtida ”fordran” på staten om 359 miljoner euro som utfaller i den takt skulden avkortas.
I statsbudgeten satsar regeringen på ökad grundtrygghet och minskade sociala klyftor. Politiken för att stimulera den ekonomiska tillväxten i Finland är mera tveksam, särskilt när det gäller skattepolitiken för entreprenörskap och småföretagande, till exempel höjningen av kapitalinkomstskatten.

De viktigaste budgetposterna som berör Åland sammanfattas i tabellen.
Klumpsumman är beroende av statens inkomster exklusive upplåning, medan skattegottgörelsen beror på Ålands direkta skatter (lön, bolags- och kapitalvinster)
i förhållande till rikets.
Jämfört med tidigare prognoser i landskapets tilläggsbudget för år 2011 minskar statens inkomster medan Ålands direkta skatter är 2010 ger en beräknad skattegottgörelse som utbetalas år 2012 på 25 miljoner euro. Den siffran är en trendframskrivning som inte är realistisk. Likaså är finansministeriet prognos för lotteriskatten i överkant.
Med en justering skulle statens budget medföra en ökning med 14,5 miljoner euro från 2011 till 2012.

Det beviljade beloppet för Finlandskabeln på 50 miljoner euro finns med i budgeten
Ålands lagting har nu att välja: ”Take it” eller ”Leave it”.
Det näringspolitiskt vikigaste budgetmomentet är sjöfartsstödet till 106 lastfartyg och 13 passagerarfartyg i Finland. Åland som dominerar passagerarsjöfarten omfattas av ca hälften av beloppet på drygt 86 miljoner euro som beräknas enligt ”nettolöneprincipen” och ges som en restitution (återbäring) till rederierna..

Det är värt att särskilt notera eftersom det fanns förslag i regeringsförhandlingarna att anslaget skulle strykas.
Budgetförslaget visar att det finns möjligheterna att uppnå landskapsregeringens målsättning om budgetbalans år 2013, men att det behövs en fortsatt balanserad kombination av stramhet och ekonomisk stimulans.
Olof Erland (lib)