DELA

Åland har sin givna plats i den blå ekonomin

Detta är en lika viktig fråga för näringslivet som för miljön och därför behöver vi få en moderniserad vattenlag nu.

Åland har många uthålliga producenter som förser oss med lokalproducerad mat på våra tallrikar.

En näring som inte lever på, eller erbjuds bidrag för att skapa livskraftiga och hållbara företag är fiskodlingsnäringen. En näring som skapar arbetsplatser i en region som har svårt att erbjuda stora arbetsplatser. Dessa företag med sina anställda tillför bland annat stora mängder skatteintäkter för sina kommuner. Dessa kommuner som kan se en tillväxt i invånarantalet genom att villkoren förbättras för näringsverksamheten. Vi talar om fiskodlingen som sysselsätter cirka 100 personer direkt och indirekt fler än ytterligare 100 personer runt om på Åland, främst i den åländska skärgården.

Under de senaste 20 åren har produktionen mer eller mindre stått still på grund av en stopplag som infördes i väntan på en ny vattenlag. Stopplagen har hindrat nyetableringar och utökningar på befintlig plats men bara på Åland, inte i våra gränsområden. Senast har det i Gustavs godkänts en ny etablering om cirka 300 ton, det är 5 procent av den åländska totalproduktionen om cirka 6 000 ton. Gustavs ligger bara några hundratals meter öster om Brändös vatten. I Finland har man tagit fram lämpliga platser för nyetableringar som svarar upp mot miljökraven för Östersjön. Ett EU-direktiv 1380/2013 förutsätter att medlemsländerna tar fram lämpliga odlingsområden.

Fiskodlingen lever fortfarande med sin smutsiga historia. För cirka 35 år sedan var hanteringen inte modern och bedrevs långt ifrån dagens miljökrav. En historia som lever kvar och som just är historia. Istället ska man fokusera på den utveckling inom det hållbara fisket som fiskodlingen blivit. Utsläppen från fiskodlingen i Östersjön har minskat med upp emot 80 procent sedan tidigt 80-tal. Idag är utsläppen mindre än 1 procent från den åländska fiskodlingen, av de totala utsläppen i Östersjön. Visst finns det döda bottnar i Östersjön, men är det troligt att dessa knappa 1 procent, är avgörande i arbetet med att återställa bottnarnas status? De största miljöinsatserna måste göras inom de övriga 99 procent av utsläppen. De döda bottnarna kommer troligen att finnas kvar så länge de övriga 99 procenten finns kvar, däremot riskerar samhällena i skärgården att fråntas sin livskraft. Även den åländska skattegottgörelsen kommer att påverkas negativt av vi väljer bort fiskodlingsnäringen som hör till de mest lönsamma produktionsföretagen vi har på Åland. Åland vinner på att ha fortsatt industrier i den blå ekonomin. Fiskodlingen vill delta i arbetet med att förbättra Östersjöns status.

Idag är den finska importen av fisk 80 procent. Med tanke på självförsörjningsgraden behöver vi öka vår produktion av inhemsk fisk. Odlad fisk betraktas som ett av de bästa sätten att producera djurprotein i en jämförelse med djur på land. Genom att lokalisera nya odlingsplatser, nettobelastningstillstånd samt öka användandet av kretsloppsfoder/Östersjöfoder ger vi Åland och skärgården förutsättningar att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi skapar ekonomisk tillväxt.

Nu behöver vi lyssna på fiskodlingsindustrin (näringen) och anpassa vårt regelverk så att den inte utvecklas negativt (avvecklas). Det värsta som kan hända är att fiskodlingsindustrins verksamhetsförutsättningar inskränks i sådan grad att det är omöjligt att bedriva en ekonomiskt och miljövänlig verksamhet. Att hantera skattemedel (andras pengar) måste ske med omsorg. I förlängningen kunde det innebära att nuvarande livskraftiga skärgårdsamhällen dör ut. Nu står vi inför möjligheten att möta näringens behov och skapa ekonomiskt livskraftiga arbetsplatser i områden som ropar efter arbetsplatser och inflyttning. Det vanliga sättet är att erbjuda diverse ekonomiska stöd och ibland även förlustgarantier när naturen visar sig från sin brutala sida, sköts detta bra behövs kanske inga stora stöd från den offentliga kassan. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för att lindra påverkan under vattnet men ökar möjligheterna i och ovan vattnet för livskraftiga samhällen och ekonomiskt starka företag och arbetsplatser.

Fiskodlingen är också beroende av en renare Östersjö.

Detta går att åstadkomma genom dialog med näringen. För att skapa en levande Östersjö miljö.

MIKAEL STAFFAS
ROGER ERIKSSON
TORSTEN SUNDBLOM
LIBERALERNA