DELA

Åland behöver språkstrategi

Mitt debattinlägg på sociala medier om behovet av att kunna använda svenska vid kontakt med Finland i offentlig verksamhet på Åland har fått många reaktioner.

För mig är det inte okej att det skapas ett ”vi och dom”-samhälle för att finska myndigheter inte tar sitt ansvar och har en inkluderande språkstrategi för de förvaltningsområden som Finland hanterar för landskapets räkning. Detta skapar svårigheter för de som jobbar med förvaltningsuppgifter på Åland och har kontakt med finska myndigheter i sitt arbete. Det gäller bland annat föreskrifter, väsentlig samhällsinformation, hemsidor och gemensamma digitaliserade verktyg vilka omfattar i stort sätt alla landskapets förvaltningsområden och även åländska kommuner.

Offentliga verksamheter måste alltid kunna fungera och få fungerande lösningar på svenska så att personer och företag kan få samma likvärdiga service på Åland som i Finland.

Problematiken berör grunden för Ålands självstyrelse vilket i sin tur beror på Ålands statstillhörighet till Finland. Landskapet är enspråkigt svenskt enligt Ålands självstyrelselag och stadsrådet ska se till att bestämmelser och föreskrifter som gäller på Åland ska finnas tillgängliga på svenska. Men samhällsutvecklingen i olika myndigheter sker kontinuerligt och utgör en utmaning när majoritetsspråket i Finland är finska.

Information och service på svenska i Finland utmanas på grund av den utveckling som sker där. Samtidigt har Åland en stor inflyttning och språklig mångfald ökar. Ålands utmaning i sin tur är att ge information och service till flera språkgrupper.

Idag saknar det offentliga Åland, det vill säga myndigheter, kommuner och skolor en strategi för hur vi hanterar kontakter med finska myndigheter när de inte ger svenskspråkig information eller service.

För att kunna hålla ett fungerande samhälle som är tolerant och erbjuder information och möjligheter för olika språkgrupper behövs nya lösningar. Det behövs en strategi med viljeyttringar över hur de problem offentliga Åland har med kommunikationen till finskspråkiga myndigheter kan lösas. Kontakten borde inte få vara skör eller vila på enskilda tvåspråkiga personer, varken i Finland eller på Åland.

Under nuvarande landskapsregerings mandatperiod har situationen förvärrats och man tar inte tag i problemområden. Finlands utfästelse inför såväl ålänningarna, Sverige, Nationernas Förbund och övriga internationella samfund är att ålänningarna aldrig på grund av statstillhörigheten till Finland ska förfinskas. Om man förstår var vi kommer ifrån är det lättare att förstå lösningarna som behövs för att mota Olle i grind och förebygga polarisering i det åländska samhället.

Erica Sjöström (C)