DELA

Aktiva och ”intelligenta” material i kontakt med livsmedel

Aktiva material och produkter som används vid förpackandet av livsmedel innehåller avsiktligt tillsatta ämnen som frigörs i livsmedlet eller absorberar ämnen. Så förlängs livsmedlets hållbarhetstid.
Allmänna krav är att aktiva och intelligenta material inte får avge ämnen så att konsumenternas hälsa äventyras och de skall tillverkas enligt god produktionssed. Materialen skall vara spårbara. På materialen ställs också särskilda märkningskrav. Ett särskilt krav är att den oätliga delen i färdigt förpackade livsmedel skall märkas med antingen en symbol eller texten ’får ej förtäras’.

Aktiva och intelligenta material och produkter får släppas ut på marknaden endast om Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömt säkerheten hos de verksamma beståndsdelarna och Europakommissionen godkänt att de införs i gemenskapens förteckning över godkända ämnen.

EFSA publicerade den 14 augusti 2009 anvisningar om hur man ansöker om godkännande av ett aktivt och intelligent ämne. Efter det har företagare i branschen 18 månader tid på sig att ansöka om godkännande av ett aktivt eller intelligent ämne.
I Finland lämnas ansökningarna till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Tidsfristen löper ut den 14 februari 2011. Europakommissionen publicerar en förteckning över de ämnen, för vilka en ansökan om godkännande lämnats in.

Om du undrar över material och produkter i kontakt med livsmedel kan du kontakta ÅMHM, som ansvarar för livsmedelstillsynen på Åland.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Christel Mattsson
Miljöskyddsinspektör
Tfn: 528 610
christel.mattsson@amhm.ax