DELA

Aftonskolor bra system

”Huvudansvaret för Ålandsfrågorna återförs till statsministerns kansli. Aftonskolor, där regeringen och landskapsregeringen möts regelbundet för att avhandla åländska frågor, införs på nytt.” De meningarna finns med i Ålands samlings valprogram inför riksdagsvalet 2011 och har uppmärksammats i pressen på ett sätt som kan vara värt att kommentera.
Av tradition har de åländska frågorna inom regeringen i Helsingfors hört hemma på justitieministeriet eftersom självstyrelsesystemet reglerats i självstyrelselagen och rent allmänt varit strikt juridiskt reglerat. Kontrollen av landskapslagarna har också koordinerats av justitieministeriet; hörande av Ålandsdelegationen, eventuellt Högsta domstolen och slutligen föredragning inför presidenten. Ytterligare ett ministerium har haft en föredragande i åländska frågor nämligen finansministeriet. Självstyrelsefrågorna har varit juridiskt komplicerade och när ett en fråga skulle diskuteras med riksmyndigheterna har väldigt ofta justitieministeriets personal kopplats in för att ge utlåtande om vad självstyreslelagen säger eller hur den skall tolkas. Sakkunskapen funnits på justitieministeriet, och inte bara bland ansvariga tjänstemän utan också hos ministrarna som med få undantag varit jurister. Systemet har fungerat väl.

I och med EU-inträdet kom bilden att förändras. Det var inte längre bara ett ministerium som handhade de flesta åländska frågorna utan många ministerier var inblandade. Det var finansministeriet, utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet etc. Åland var en del av EU via riket. Statsminister Paavo Lipponen såg detta problem och ansåg att han borde ta ett helhetsansvar. Han tog helhetsansvaret för att frågorna koordinerades, och detta resulterade i att han tog initiativ till regeringens aftonskola som enbart behandlade åländska frågor.
Det samma gällde på tjänstemannaplanet, ansvaret för frågorna låg på många olika ministerier och under Rauno Saaris tid som statssekreterare vid statsministerns kontor bildade vi den s.k. aftonskolegruppen. Ordförande var statsministerns statssekreterare och i övrigt de tjänstemän som hade ansvaret för de frågor som behandlades. Närvarande kunde var t.ex. statssekreterarna från utrikesministeriet och finansministeriet, ålandsansvariga från justitieministeriet, kanslichefen från kommunikationsministeriet, handläggare från andra ministerier och berörda tjänstemän från landskapsstyrelsen. Vid regeringens aftonskola gavs aftonskolegruppen i uppgift av statsministern att bereda frågorna till nästa möte. Det utsågs en ålandsansvarig tjänsteman vid statsministerns kansli och som sådan fungerade bl.a. Alec Aalto, senare Finlands ambassadör i Stockholm och Mikael Jungner nu riksdagskandidat för socialdemokraterna. Systemet fortsatte också till att börja med under statminister Vanhanens och statssekreteraren Risto Volanens tid, men skrotades senare helt till förmån för att ansvaret för ålandsfrågorna överfördes på migrations- och Europaministern.

Genom aftonskolegruppen uppstod ett nätverk av tjänstemän som när som helst kunde kontaktas och där frågor som behövde hanteras gemensamt med lätthet hade ett naturligt forum. Aftonskolegruppen fungerade vid sidan av flera andra tjänstemannafora som kanslichefsmöten, kontaktgruppen vid utrikesministeriet, beredningssektionerna för EU-frågor och de kontaktpersoner för åländska frågor som finns vid ministerier.
Att statsministern tog högsta ansvaret för ålandsfrågorna visade vilket respekt han hade för Ålands självstyresleordning och hur han såg på vikten av att frågorna koordinerades på rätt nivå. Justitieministern kallades inte ålandsminister, men det var i själva verket funktionen.

Systemet med aftonskolor fungerade väl och enligt min åsikt borde de återinföras. Detta förslag har ingenting med Astrid Thors eller Svenska folkpartiet att göra, utan med systemet. Astrid Thors är jurist och har tagit sin uppgift på största allvar, Christoffer Taxell fungerade under sin tid som justitieminister/ålandsminister på ett alldeles utomordentligt förtjänstfullt sätt trots att han bara representerade det lilla Svenska folkpartiet. Men att migrations- och Europamininistern vid inrikesministeriet tillsammans med en personal som finns vid justitieministeriet fått hela ansvaret för den juridiska övervakningen av självstyrelsen och det övergripande ansvaret för koordineringen av åländska frågor inom regeringen är inte den bästa lösningen. Statsministern bör återta ledningen.
Elisabeth Nauclér
Riksdagskandidat
Åländsk samling