DELA

Åf blundar för verkligheten

Det är viktigt med tydlighet i politiken så att väljarna vet vad olika partiers politik medför för konsekvenser för deras liv.
Uttalandet från Ålands Framtids styrelse angående svenska språkets ställning på ett självständigt Åland är dock – tyvärr – fortsättningsvis ett försök att vilseleda/alternativt inte tala om alla konsekvenser. Det verkar som om man inte har läst sin egen Vitbok.
I den finns ett intressant och belysande kapitel skrivet av Peter Hilpold med rubriken ”Om minoriteten blir majoritet”. Han klargör i sin artikel mycket tydligt vilka alla internationella avtal och stadganden som existerar och som ett självständigt Åland måste förhålla sig till. Det leder för långt att här redogöra för allt han skriver men jag tycker att följande citat från sidan 125 väl beskriver vad det handlar om:
”I ett självständigt Åland skulle mycket uppmärksamhet behöva ges åt finska språkets ställning. Det är också uppenbart att gällande språkbestämmelser på Åland skulle förändras. Medan den nuvarande viktigaste uppmärksamheten koncentreras på att skydda svenska språket skulle framöver skyddet av det finska språket hamna i centrum för intresset”.

Den internationellt framarbetade och godkända självstyrelsen är ett genialt system för att skydda det svenska språket. Den ger oss rätt till garantier och skyddsstaganden som skulle vara helt omöjliga om Åland skulle vara självständigt.
Ålands Framtid skriver att Åland som självständig stat själv bestämmer vilka konventioner man skall ingå. Det är i sig riktigt. Det man glömmer att berätta är att Åland för att bli accepterat av det internationella samfundet också måste acceptera de rådande spelreglerna. Annars blir Åland ett mycket isolerat samhälle med katastrofala följder både för våra ungdomar och vårt näringsliv.

Ålands Framtid skriver att det är statstillhörigheten, inte de finskspråkiga, som är ett hot mot svenska språket.
Jag håller med om att statstillhörigheten innebär en språklig svårighet som hela tiden växer i takt med att kunskaperna i svenska minskar hos statens myndigheter. Så länge vi har självstyrelse har vi ändå en internationellt godkänd laglig grund att kräva service på svenska, vilket vi alltid skall göra.
Ålands Framtid blundar nog för verkligheten väldigt mycket om man inte inser att det är vårt geografiska läge som gör att vi har ett språkligt tryck på vårt samhälle. Jag anser att självstyrelsesystemet med dess skyddsstadganden och internationella garantier har varit – och fortsättningsvis är – det bästa skyddet för svenska språket.
Därför kommer jag att fortsätta försvara självstyrelsesystemet både mot externa och interna hot.
Roger Nordlund
lantråd