DELA

Administrationskostnadernas andel av offentlig service

Enligt företagsekonomiska principer skall cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor. När den offentliga sektorns bokföringsprinciper lades om för ett antal år sedan, för att i stort följa samma principer som inom företagsvärlden, hade nog beslutsfattarna tänkt sig att också administrationskostnaderna för offentlig service skulle följa samma väg. Men så blev nog inte fallet.

Vi ser hela tiden hur nya tjänster tillkommer och inrättas inom offentlig sektor, och alla är inte till direkt gagn för servicen till invånarna, utan mera för att avlasta befintlig personal en del av de administrationsuppgifter som tillkommit genom ny lagstiftning. Något som lagstiftarna tydligen aldrig tänkt på. Att nya lagstadgade uppgifter inte bara innebär ytterligare en direkt kostnad för utförandet, utan att det också tillkommer administrationskostnader för densamma.

Genom en förbättrad dataservice skulle mycket vara vunnet, men Åda har tydligen ännu inte funnit sig i sin roll som dataserviceföretag för offentlig sektor. Många av de arbetsuppgifter som idag utförs manuellt inom offentliga sektorn skulle via väl genomarbetade dataprogram kunna ersätta flera anställda. Det finns datatjänster och program även inom den sektorn att köpa, om viljan finns. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt, det är bara bortkastade resurser att försöka.

Mycket skulle vara vunnet om lagstiftare, landskapsregering och lagting insåg till fullo vilket genomslag för offentlig sektors ekonomi de nya lagarna har, och fattade sina beslut därefter. Offentliga verksamheter som ekonomiskt drabbas av beslut som fattats över deras huvuden, borde tillfullo ersättas av landskapsregeringen för dessa kostnader.

RUNA LISA JANSSON