DELA

ABF har en viktig roll

Vårt åländska samhälle behöver mer folkbildning. Behovet av upplysning, reflektion och problematisering, kunskap och kritiskt tänkande är större än någonsin då dagens samhälle drunknar i information. Att stärka människors självförtroende, kompetens och kunskapsbas är en viktig del i arbetet för folkbildningen och för demokratin i vårt samhälle. Folkbildningen gör en stor insats i arbetet med att skapa goda förutsättningar och en möjlighet för alla medborgare på Åland att känna ett ansvar för vår gemensamma utveckling i samhället i en demokratisk ordning.

ABF-Åland är inkluderande och stänger inga dörrar för alla på Åland som ställer sig bakom våra godkända stadgar. Vår idé är ett vi ska utgöra en lågtröskelverksamhet för människor som vill växa individuellt och tillsammans och som har olika förutsättningar för att kunna göra det. Kunskap är ingen tung last att bära.

ABF-Ålands syfte är att vara ett uttryck för det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhet och vårt samhälles demokratiska principer. Föreningen arbetar för ett aktivt medborgarskap och deltagande. Vi vill främja och verka för ett livslångt lärande, utveckla människors förmåga att tillgodogöra sig och skapa kultur samt att skapa förutsättningar för utbildning, kulturverksamhet och möten inom fackföreningsrörelsen, politiska-, ideella- och andra intresseorganisationer på Åland.

ABF-Ålands styrelse och representantskap har inte haft någon anledning att ifrågasätta vår verksamhetsledares opartiskhet och professionalitet i sitt arbete eftersom vår verksamhetsledare handlat i enlighet med våra stadgar, verksamhetsplaner och i enlighet med den befattningsbeskrivning som styrelsen upprättat för tjänsten.

ABF har en verksamhetsledare anställd på 55 procent av en heltid.

ABF-föreningshuset på Ålandsvägen 40 har utvecklats till ett välfungerande föreningscenter med lågtröskelverksamhet och där 10 föreningar regelbundet har sina möten i huset.

34 kurs-/föreläsningstillfällen har hållits, 19 studiecirklar och många samarbeten och bildningstillfällen i projektform har skapats och utvecklats 2018.

ABF delar inte ut bidrag för kursverksamheten förutom små belopp till studiecirklar utan erbjuder samarbete, coachning och sammanhang för att underlätta för människor att komma samman och utvecklas.

Ämnen för möten, kurser och föreläsningar har ett brett spektrum vilket är viktigt för att på olika sätt stimulera människor i ett livslångt lärande. De flesta aktiviteterna har sin bakgrund i förslag från olika medlemsföreningar i samarbete med andra aktörer, men vi utgår också från att enskilda människors initiativ tas tillvara. De flesta tillfällena är öppna för alla intresserade och avgiftsfria. Studiecirklarna har en stor bredd och bygger på människors egna initiativ och önskan av att komma samman.

ABF:s verksamhet bygger på Ålands lag för bildningsförbunden. ”Landskapets stöd till det fria bildningsarbetet ska ha till syfte att främja livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället.” Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund”
ABF har 33 medlemsföreningar, vilka tillsammans representerar cirka 6 450 enskilda medlemmar.
•Anställda vid Ålands trafikavdelning
•Ahveniset
•Emmaus
•FFC: s lokalorganisation
•Finlands sjömansunions Ålandsavdelningen
•Företagsam skärgård
•Klubbhuset Pelaren – Fountainhouse
•Kulturföreningen Katrina
•Mariehamns Bokarbetare r.f Industrifacket
•PAM servicefacket
•PAU Post och logistikunionen Ålandsavdelningen
•Pusselfamiljen
•Regnbågsfyren
•Rädda Barnen på Åland
•SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisationen
•Super (närvårdarna)
•Swingskeppet
•Vård i livet
•Waldorf Åland
•Ålands Autismspektrumförening
•Ålands Byggnadsförbund
•Ålands Feministparaply
•Ålands intresseförening för psykisk hälsa – Reseda
•Ålands kemiska arbetarföreningen – Industrifacket
•Ålands kommunalanställda – JHL
•Ålands landskapsanställda – JHL
•Ålands litteraturförening
•Ålands livsmedelsarbetare lokalavdelning
•Ålands metallarbetare fackavdelning
•Ålands mångkulturella förening
•Ålands natur & miljö
•Ålands neurologiska förening
•Ålands socialdemokrater

ABF-ÅLANDS REPRESENTANTSKAPSMÖTE