DELA

2017 blir ett avgörande år

Mot bakgrunden av den språkliga utvecklingen i Finland och de senaste politiska besluten när det gäller svenskspråkig service är det nog dags att vi på Åland inser allvaret och börjar agera. Självstyrelselagsrevisionen är viktig för att långsiktigt trygga autonomin och vårt sjävbestämmande. Revisioner av den här storleksordningen genomförs med cirka 30 års intervaller. De förändringar som nu bereds skall således ha bärighet ända fram till åtminstone år 2050. Ett stort och ansvarsfullt åtagande.

Samtidigt som Ålandskommitten skall utveckla vår självstyrelse är den satt under press på ett sätt som vi inte tidigare upplevt. Finlands svåra ekonomiska läge, Sannfinländarnas medverkan i regeringen, stora reformer under tidspress är några saker som ofta lyfts fram som orsak till det läge vi nu har. Min övertygelse är, tyvärr, att det vi nu ser hända inte är en konjukturfråga utan resultatet av två tydliga trender. Den ena är den språkliga utvecklingen, Finland blir alltmer enspråkigt finskt. Den andra tydliga trenden är de minskande kunskaperna om självstyrelsesystemet bland både politiker och tjänstemän.

År 2017 kommer att bli ett mycket avgörande år för Åland och självstyrelsen. Hur väl Ålandskommitten lyckas med sitt arbete, som skall slutföras under året, kommer att ha avgörande betydelse för vilken grad av verklig autonomi Åland kommer att ha i framtiden. Samtidigt är det lika viktigt att de hot mot Självstyrelsen som just nu är aktuella kan avvärjas under året som kommer. Lyckas vi inte uppnå konstruktiva politiska lösningar på de aktuella frågorna (vårdreformen, fiske- och jordbrukstvisterna med flera) kommer det politiska klimatet mellan statsmakten och självstyrelsen att bli ohållbart.

Förmågan att sköta Åland på svenska var en förutsättning för att Finland en gång i tiden skulle tillerkännas Ålandsöarna. Därför – och för att trygga svenskspråkig service på alla de samhällsserviceområden som staten har behörighet över (skatter, tull och så vidare) bör vi börja arbeta för att verksamhetsställena och servicen på dessa områden till fullo skall finnas på Åland. Det är dags att vi ser om vårt eget hus medan tid är.

Roger Nordlund

Lagtingsledamot Åländsk Center