DELA

Vattentäkternas skyddsplaner skall utarbetas professionellt!

För att utarbeta en vattenskyddsplan för Toböle träsk har landskapsregeringen utsett en samling glada amatörer, vilka försöker överträffa varandra med idéer och strategier för vad som skall ingå i den framtida planen för träsket.

Toböle träsk utgör vattentäkt för 250 personer och bör förses med ett vattenskyddsområde inom vilket införs nödvändiga begränsningar i markanvändningen så att vattenkvaliteten i träsket kan bibehållas och även förbättras. Skyddsplanen skall fastställas av Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) och för begränsningar i markanvändningen skall utbetalas intrångsersättning till markägarna.

Landskapets miljöbyrå är den instans som besluter om att en skyddsplan skall uppgöras och kan även besluta om tidsplanen, men själva planen skall utarbetas av sakkunnig och samråd med markägare och övriga sakägare skall ordnas så att alla berörda parter får lägga fram sina synpunkter.

Innan arbetet med skyddsplanen har påbörjats skall miljöbyrån inte ordna kafferepsliknande möten där man ger råd och anvisningar till lokalbefolkningen kring miljövänligt leverne eller framför önskvärda ändringar i olika verksamheter.
Jordbrukets miljöprogram övervakas av jordbruksbyrån och inte av miljöbyråns tjänstemän. Man borde inte heller ha påbörjat syrsättning av bottnen innan behovet närmare har utretts och detta speciellt eftersom många experter anser att en sådan åtgärd inte bör vidtas innan man reducerat den utifrån kommande belastningen.
På möten som föregår en skyddsplan skall man inte uttala sig negativt om markägare som utnyttjar sin lagliga rätt till att avverka sin skog.

Det är viktigt att landskapet utvecklar professionella tillvägagångssätt i arbetet med skyddsplanerna så att lag och ordning kan upprätthållas och vattentäkternas vattenskydd blir så bra som möjligt.
Det är också viktigt att göra korrekta prioriteringar så att viktiga vattenskyddsområden som innehåller betydande föroreningskällor ges företräde. Västra Finlands vattendomstol fastställde redan år 1989 vattenskyddsplanen för Långsjön och Markusbölefjärden och i föreskrifterna ingår avslutning av Finströms soptipp som befinner sig inom tillrinningsområdet.

Att avfallsdeponin ännu inte har avslutats innebär betydande olägenheter för Ålands Vattens abonnenter, vilka i själva verket är ensamma i Norden med en oavslutad soptipp inom vattentäktens tillrinningsområde och detta medför urlakning av betydande mängder näringsämnen och organiska miljöfarliga ämnen.

Mariehamn, den 28 oktober 2009
Carl-Gustav Flink