DELA

Replik till Eva Dahlén

Nej, Eva Dahlén (MSÅ), landskapsregeringen sviker inte de äldre på Åland. Vi har de äldres bästa i åtanke i mycket av det arbete vi utför. Det stämmer att vi under mandatperioden har haft avsikten att stifta en äldreomsorgslag. Arbetet har visat sig svårt att genomföra innan man fått klarhet i hur den nya socialvårdslagen, där även de äldres rättigheter beaktas, kommer att utformas. Avsikten är att äldreomsorgslagen också ska beakta de organisatoriska förändringar som sker inom kommunerna då Kommunernas socialtjänst bildas.

Landskapsregeringen har bland annat tagit fram en mycket bra och omfattande handbok med riktlinjer för omsorgen och vården av personer med demenssjukdom. Jag hoppas att denna handbok används flitigt i kommunerna. Nu pågår arbetet med att ta fram riktlinjer för äldre med kortvarig eller kronisk psykisk ohälsa. Vi har också haft en arbetsgrupp för funktionsmätning. Det arbetet resulterade i att De Gamlas Hem, där Eva Dahlén är förbundsfullmäktiges ordförande, har beviljats cirka 70 000 euro för att införa ett för kommunerna gemensamt it-system för vårdtyngdsmätning av äldre.

Den här regeringen har också beviljat full finansiering till projektet ”Äldreomsorg på distans”, som startades som ett EU-projekt 2010–2013. Nu väntar landskapsregeringen på att få ta del av projektets slutrapport där olika möjligheter för hur projektet ska permanentas ska presenteras.

Beträffande tillsynen har landskapsregeringen granskat omsorgen av äldre vid institutioner och närståendevården. Sedan 2014 sker tillsynen av det sociala området av ÅMHM och där finns nu två personer som på heltid arbetar med tillsyn och som granskar att bland annat kommunerna sköter sina uppgifter. Tillsynen är viktigt med tanke på rättssäkerheten för de enskilda medborgarna, men bidrar även till att verksamhetsutövarna utvecklar och förbättrar sin verksamhet så att vi kan hålla en god kvalitet inom socialvården. Att tillsyna är inte bara att framföra klagomål utan även föra en konstruktiv diskussion med aktörerna på fältet. Jag är stolt över att vi har kunnat förstärka tillsynen över det sociala området under den här mandatperioden.

Jag uppmanar Eva Dahlén som är fullmäktigeordförande för De Gamlas Hem att, i stället för att klaga på landskapsregeringen, rikta kraften att uppfylla kommunalförbundets målsättning. Man kan verkligen göra mycket för sina kommuninvånare om viljan finns. Se bara på Föglö kommun som häromdagen presenterade ett omfattande paket på hur man vill förbättra för barnfamiljer i sin kommun.

Carina Aaltonen (S)

Socialminister