DELA

Planeringen av oljehamnstomten Lotsgatan 10-2

Stadsstyrelsen beslöt den 26.1. att bjuda ut tomten till försäljning med nu gällande stadsplan som grund. Det finns de facto två planalternativ, där det nya inte behandlats i fullmäktige.

Enligt vår uppfattning tar gällande stadsplan inte tillräcklig hänsyn till den nya verkligheten som gäller på Lotsgatan. Däremot är den nya planen på många sätt mycket bättre utformad. Stadsarkitekten och en enig stadsplanennämnd är av samma åsikt.
Tomten är på paradplats vid inloppet till stadens hamn. Då är det viktigt att utforma en väl-komnande stadsbild som tar hänsyn till miljön, terrängen och som ger en trivsam boende-miljö. Planeringen måste också ta så stor hänsyn som möjligt till de stadens invånare som bor inom och nära området.

En viktig konsekvens av stadsstyrelsens beslut är att Ålands Bostadsrättsförening (ÅBOS), som planerat ett nytt bostadsprojekt på tomt 11-1 strax österom (ovanför) oljehamnstomten, nu med omedelbar verkan avbryter sin planering av tomten och lägger hela projektet på is. Orsaken är enkel: om det byggs höghus vid stranden förstör det utsikten för de boende i ÅBOS-husen. Då blir det inte under dessa förutsättningar möjligt för ÅBOS att sälja bostadsrätterna.

Om ÅBOS projekt inte blir av, vilka blir då de ekonomiska konsekvenserna för staden?
ÅBOS projekt omfattar 42 lägenheter med beräknat 70-75 boende. Dessa boende genererar kommunalskatter, som kan beräknas enligt följande: från varje lägenhet genereras ca 4.000 euro i kommunalskatt/år. Det betyder ca 160.000 – 170.000 euro/år. Visserligen är en del av dessa ”interna överföringar” genom att mariehamnare flyttar in. Men den stora vinsten ligger i att det frigörs ca 20-25 egnahemshus som säljs, och som oftast köps av barnfamiljer. För många av dem hade alternativet varit att bygga nytt utanför stadsgränsen. De övriga bostäderna som frigörs möjliggör ny inflyttning till staden.
Kalkylen kan alltså se ut så här:
Tomtförsäljning till ÅBOS ca 250.000 € plus en årlig skatteintäkt om ca 165.000 euro.
Intäkten till staden för försäljning av tomt 10-2 är 1.400.000 euro eller möjligen mer om det blir flera om budet.
Om ÅBOS projekt förverkligas ger det 250.000 tomtintäkt och på 7 år ger skatteintäkterna ca 1.155.000 euro, sammanlagt 1.405.000 euro. På 7 år ger alltså ÅBOS projekt samma intäkt som tomtförsäljningen av tomten 10-2. Om ÅBOS projekt torkar in betyder det att staden för tomten 11-1 går miste om inkomsterna ovan. Vi tror också att det blir mycket svårt att få någon annan privat intressent att exploatera tomten 11-1 om höghusalternativet på tomt 10-2 genomförs.

ÅBOS vill genomföra sitt projekt på tomt 11-1 vid Lotsgatan. Vi har stor efterfrågan på lägenheter. Men vi kan inte genomföra projektet om tomt 10-2 byggs ut enligt nu gällande stadsplan eftersom utsikten då förstörs.
Vi vill understryka, att vi enbart för fram kalla fakta. Det är upp till stadens beslutsfattare att avgöra vilken utveckling de vill ha. Med den nya planen får Mariehamn mera inkomster och ett vackrare inlopp till stadens hamn.
Vi vill betona att vi absolut inte motsätter oss att tomten exploateras, men det måste ske med hänsyn till närboende, miljö och en tilltalande stadsbild.Ålands
Bostadsrätts-
förening
Styrelsen