DELA

Inte acceptabelt!

Landskapsregeringen (Lr) upphandlar sjötrafiken av utomåländska rederier. Nu senast av ett estniskt rederi. Vi med flera har varnat för detta i olika omgångar. Till slut kommer sannolikt en stor del av de ca 110 sjömän i skärgårdstrafiken som berörs av regeringens ”ambitioner” att bli friställda från sina arbeten.
Lr har i efterskott låtit utreda om det skulle ha varit möjligt att upphandla trafiken genom riktade anbud till åländska företag. Föga förvånande kom Lr fram till att det inte går.
Är det då faktiskt så enkelt? Säger EU-reglerna entydigt att det inte går?
Som ett vägande skäl anger Lr att sjötrafiken mellan våra skärgårdsöar är skärgårdens ”förlängda vägar och därför inte kan beröras av undantag i förordningen om ö-cabotage . Vägar är inte sjötrafik med andra ord. Sant i och för sig men detta gamla begrepp är myntat sedan decennier av dåvarande regeringar och lagting/landsting. Antagligen som ett politiskt begrepp som skulle visa den politiska vilja som då fanns för bevarandet av levnadsmöjligheter i skärgården. Jag kan inte tänka mig att begreppet, då det myntades, hade en juridisk innebörd vilket det nu tycks ha fått i efterskott.
I alla händelser så är det upp till Lr och lagting att ändra på begreppet om det skulle underlätta för ålänningar att bibehålla sina arbeten. Om viljan finns.

Därutöver så har EU-parlamentet för ganska exakt ett år sedan antagit nya upphandlingsdirektiv som berör dessa frågeställningar i allra högsta grad. EU direktiv ska implementeras (införas) i nationell lagstiftning inom utsatt tid. I detta fall 24 månader.
Ordföranden för arbetsgruppen som tagit fram förslaget heter Marc Tarabella. Han uttalade vid presentationen av arbetet att ”det lägsta prisets tyranni nu är över”. Nu införs kriteriet om att det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet ska beaktas.
I upphandling av varor och tjänster ska enligt de nya direktiven också innovationer, sociala skäl samt miljö påverka upphandlingen. För oss är det ett ”socialt skäl” om ett stort antal ålänningar och deras familjer förlorar sin försörjning samtidigt som kommunerna tappar skatteintäkter och vår skärgård riskerar att avfolkas.
Förslaget ska också gynna små och medelstora företag gentemot de allra största. Även om debatten om upphandling av lokala livsmedel är en helt annan fråga så möjliggör det nya direktivet att vi gynnar det lokala också på detta område. Kanske också inom byggsektorn?
Enligt uppgift så är de anbud som levererats av utomåländska rederier till trafiken på både norra och södra linjen såpass låga att det omöjliggör åländska besättningar ombord. Åtminstone i sin helhet. Om så är fallet bör Lr genast ompröva upphandlingarna. Jag ser gärna att den politiska landskapsregeringen med lantrådet i spetsen själv deltar i denna debatt. Skicka inte ut era tjänstemän för att skriva försvarsinsändare!
Uppmaningen till Lr blir. Gör om och gör bättre. Det som nu sker är inte acceptabelt!
Mats Perämaa, Lib
Katrin Sjögren, Lib