DELA

Befogad kritik mot Tuominen

Det är intressant och läsa hur Pekka Tuominen bortförklarar en fogad kritik. Han påstår att pengarna är förbundets egna, men då man läser stadgarna så är det till verksamheten som man får in pengar via olika donatorer och försäljning, se kopia av stadganden gällande ekonomisk verksamhet:
4 § Förbundet anskaffar medel för sin verksamhet genom penninginsamlingar, lotterier, understöd, donationer och testamenten. Förbundet får också in medel genom att utöva inkvarterings-, turist- kafé- och restaurangverksamhet och genom att producera fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster som funktionshindrade är i behov av. Förbundet tillverkar, säljer och utför service på hjälpmedel för funktionshindrade, utövar publikations- och utbildningsverksamhet samt förvärvar och äger värdepapper och fastigheter som det behöver för sin verksamhet.

Dessa pengar skall vara till verksamheten för de handikappade och till att stöda föreningarna:
2 § Förbundets syfte:
1. Invalidförbundets syfte är att främja samhällsutvecklingen så att funktionshindrade personer, speciellt fysiskt funktionshindrade personer, genom en fungerande vardag får ett självständigt och gott liv,
2. förbundet arbetar för att funktionshindrade personers mänskliga rättigheter tillgodoses,
3. förbundet är partipolitiskt obundet.


3 § Förbundet fullföljer sitt syfte genom att:
1. Skapa verksamhetsförutsättningar för sina medlemsföreningar att aktivt bedriva samarbete för att förstärka samhörigheten och befästa de funktionshindrades rättigheter samt att utveckla medlemsföreningarnas lokala och regionala samarbete,
2. Förbättra medlemsföreningarnas färdigheter att stödja sina medlemmar att uppnå likvärdighet med andra medborgare i samhället,
3. Stödja och utveckla medlemsföreningarnas färdigheter att påverka den samhälleliga verksamheten i sina egna områden,
4. I egenskap av medborgarorganisation inverka på den allmänna opinionen, beslutsfattare och myndigheter samt arbets- och näringslivet för att förbättra de funktionshindrades ställning, genom att inkomma med förslag, ställningstaganden och genom att verka på annat motsvarande sätt,
5. Anordna medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering samt producera boende- och utbildningstjänster,
6. Ge handledning, rådgivning, utbildning, information och bedriva forskning om funktionshinder, utöva semester- och rekreationsverksamhet, publicera en medlemstidning samt litteratur och annat material inom branschen,
7. Samarbeta med andra handikapp- och medborgarorganisationer och nätverk,
8. Delta i internationell och mångkulturell verksamhet.

Och så som Pekka Tuominen framställer saken så är det han själv som får göra vad han vill med förbundets pengar och gå över styrelsen utan att fråga om tillstånd. Att han reser 200 dagar i året och anser att det är för lite, då tror jag att han skall börja se sig själv i spegeln och tänka på förbundets ekonomi och vart pengarna far. Föreningarna behöver pengar för att kunna finnas till. Och som ordförande för förbundet så har Pekka Tuominen bara en representativ roll och skall underkasta sig styrelsen och deras godkännande. Är det så här som Pekka Tuominen vill att Invalidförbundets skall marknadsföras med att en ordförande är arrogant och nonchalant mot sina medlemmar? Är det inte dags för Pekka Tuominen att komma ner från sina höga hästar och avsäga sig sin plats innan det blir så att flera föreningar och medlemmar kommer att kräva saken? Ta skeden i vacker hand nu och avgå!
Susann Laag-Söderström
Medlem i Karisnejdens invalider!