DELA

Angående studiestödet

Dagens studerande har högre utgifter än vad som rimligtvis kan täckas av det nuvarande studiestödet, och studerande är ofta beroende av sina föräldrar eller arbete vid sidan av sina studier för att klara sig ekonomiskt. Heltidsstudier är en heltidssyssla, och bör behandlas därefter. Vad gäller studerande på Åland bör även betraktas att Åland är dyrare att bo på än de närmaste och vanligaste studieorterna bland ålänningar, alltså Sverige och fasta Finland.

Röd Ungdom vill se ett höjt studiemedel i nivå med utkomststödet, vilket är att föredra framför lån och skuldsättning och ansträngande del-eller heltidsarbete vid sidan av studierna som bidrar till påfrestning och studiestress av olika slag som ofta försvårar och förlänger studiearbetet. Studerande bör ej vara beroende av välgörenhet, bemedlade föräldrar eller arbete för att klara sina studier utan till exempel mellanår för arbete, utan bör stöttas med ett ändamålsenligt studiemedel.

Till ämnet hör även att en studerande och dennes finansiella situation inte heller bör betraktas som till väsen skiljaktigt i jämförelse med dem som anses vara berättigade till utkomststöd som enligt lag utgör gränsen för existensminimum. Existensminimum bör definieras lika för alla medborgare – studerande bör inte särbehandlas!
Ett höjt studiemedel motiverar och hjälper studerande att klara av sina studier fortare och med inga eller lägre lån. Utbildning bör uppmuntras och främjas – framtidens samhälle behöver dessa utbildade medborgare, som givits förutsättningarna att ta sig genom sin utbildning så fort som möjligt, och som kommer in i arbetslivet så fort som möjligt utan avbrott och utan ekonomisk och psykisk stress. Studerande bör kunna prioritera sina studier!

Röd Ungdom anser även att arbete bör uppmuntras och belönas, och därför borde arbete för studerande vara en rättighet istället för en förutsättning. För att uppmuntra till arbete bland studerande och för att ge de studerande som har förutsättningarna att arbeta vid sidan av eller under sin studietid föreslår vi att inkomstgränsen för studerande slopas.
Nicolas Panisse
Röd Ungdom