DELA

Trots att Lisa lever på existensminimum och inte kan arbeta så vidhåller Pensions-Alandia sin bedömning. Att hon inte har rätt till invalidpension.
– Det finns en lag som bestämmer detta och vår uppgift är att så korrekt som möjligt följda den avgörande linjen, säger vd Åsa Ceder.

 
Om man blir sjuk eller skadad kan man antingen få rehabiliteringsstöd eller bli beviljad invalidpension baserad på sjukdom via arbetspensionsbolagen, till exempel Pensions-Alandia.

Rehabiliteringsstöd är en tidsbestämd invalidpension, och båda förmånerna kan beviljas som hela eller som delförmåner beroende på hur mycket hälsotillståndet påverkar funktionsförmågan.

Innan en pension beviljas ska det också utredas om personens funktionsförmåga räcker till annat arbete än det man utfört senast.

– För att man ska kunna få rehabstöd ska arbetsförmågan vara nedsatt med två femtedelar under minst ett år, vad gäller invalidpension så gäller att tre femtedelar ska vara nedsatt under ett år. Det är försäkringsläkare som på basen av behandlande läkare gör bedömning om arbetsförmågan är så här mycket nedsatt eller inte. Det finns ingen lista på sjukdomar som är ja eller nej, säger vd Åsa Ceder.

Den här kvinnan i fråga, vars läkare gjort utlåtande om att hon är arbetsoförmögen, har i princip i tre år inte varit benägen att kunna jobba och lever på 453 euro i månaden och är fortfarande nekad pension av er. Hur kan det gå till så?

– Det är den här så kallade avgörandelinjen när man gör bedömningen om arbetsförmågan är nedsatt. Den är generellt gällande i hela landet, oavsett var du är försäkrad, och är avgörande. För att man ska säkerställa att den är korrekt finns det en besvärsinstans som man kan föra frågan vidare till. Besvärsinstanserna är helt oberoende av alla bolag och tar ställning till om beslutet är rätt eller fel.

 

 

2612493

Min uppgift är att se till att vi sköter det som är våra åtaganden och att vi sköter det på korrekt sätt

 

Ceder säger att försäkringsläkarna inte tar ställning till bara om man kan utföra sitt tidigare yrke, utan om det finns möjlighet att göra annan typ av jobb.

– Om man upplever att bedömningen är fel kan man besvära sig.

Jag har förstått, baserat på intervjun, att läkaren ifråga inte haft kunskap om den här specifika diagnosen, hur pass insatta ska läkarna vara i det som de bestämmer?

– Det finns krav på försäkringsläkare, de har läkarkompetens och har specialkompetens inom olika områden samt i att vara försäkringsläkare

Hur kan er läkare säga emot vad andra läkare slagit fast?

– De gör en bedömning på basen av behandlande läkare, bedömningen är huruvida denna persons arbetsförmåga är nedsatt. Det finns en arbetsfördelning mellan en vårdande läkare och en försäkringsläkare. Den första diagnostiserar och vårdar patienten samt beskriver hälsotillståndet på ett läkarutlåtande som den andra sedan bedömer i förhållande till sociallagstiftningen.

Hon säger att deras verksamhet är lagstadgad och följer regleringar fastslagna av social– och hälsovårdsministeriet.

– Själva bolaget är som ministeriets förlängda arm, men det är inte bolagen som tar ställning till den avgörande linjen. Det finns en lag som bestämmer detta och vår uppgift är att så korrekt som möjligt följa den avgörande linjen. Men för att säkerställa att man bibehåller neutraliteten och korrektheten finns besvärsinstanser.

Hur kan man hamna i ett sånt här glapp att man varken får pengar av er eller FPA?

– Lagen är strukturerad på det sätt att man vill ta hand om alla i samhället. Man har då lagt de här kriterierna för vad de lagstadgade pensionsbolagen ska ta hand om, men det är inte svart och vitt och det kan ju bli väldigt besvärligt om man inte uppfyller kriterierna för del–eller helrehabiliteringsstöd. Om man tar det här med att annat jobb till exempel, det lagstadgade pensionssystemet anser att man då bör jobba med något annat, men i verkligheten kan det vara väldigt svårt.

Är det i lagstiftningen det borde ändras eller vad ska göras i de enskilda fall där det är omöjligt att jobba, men man får inte stöd?

– Det är en bra fråga. Min uppgift är att se till att vi sköter det som är våra åtaganden och att vi sköter det på korrekt sätt. Det är en politisk fråga vad som bör göras för att människor inte ska falla mellan systemen. Vi lyder under lag som är väldigt detaljerad och strikt.

Har du förståelse för att hennes besvikelse riktas mot Pensions-Alandia?

– Jo, det har jag. Det är väldigt tungt att driva de här processerna samtidigt som man inte mår bra. De flesta människor vill vara friska och vill jobba. Det blir dessutom ett ekonomiskt problem och jag förstår mycket väl att det är tungt.

Vad behöver göras för att det ska godkännas?

– Det som är jobbigt med dessa processer är att det tar lång tid och ekonomin blir ett problem. Om det framkommer nya fakta ska man lämna in nya läkarintyg till bolaget. Det är möjligt att det kan göras en ny bedömning under besvärstiden.

 

OBS. Artikeln skrevs och publicerades under hösten 2018 och är inte uppdaterad.