DELA

Eat förlorade i rätten

Ålands tingsrätt fastställer Mariehamns stads uppsägning av hyresavtalet för Eat, som åläggs att omedelbart lämna serveringsbygganden på Torget.
Domen kom i dag.
I domen sägs följande.
1. Tingsrätten faställer att Eat Mariehamn Ab är skyldigt att till staden betala en dagshyra från dagen för tingsrättens dom fram till dess att svarandebolaget är vräkt eller hyresförhållandet annars avslutas.
Dagshyran är 30,04 euro under perioden fram tili 30.4.2015, 35,04 euro under perioden 1.5.2015-30.9.2015 samt 30,04 euro under perioden 1-31.10.2015. Skyldigheten att erlägga dagshyra upphör den dag då Eat Mariehamn Ab bevisligen överlämnat hyresobjektet till Mariehamns stads bruk.
2. Tingsrätten fastställer att Eat Mariehamn Ab är betalningsskyldigt för de kostnader sorn uppstår för att återställa hyresobjektet efter hyresförhållandets upphörande.
3. Tingsrätten förklarar Eat Mariehamn Ab:s hyresrätt enligt parternas hyresavtal 22.7.2005 hävd och Eat Marlehamn Ab åläggs att omedelbart utflytta från hyresobjektet ”Kioskbyggnad på Torget i Mariehamn jämte tillhörande markområdet avsett för servering”.
4. Eat Mariehamn Ab åläggs att ersätta Mariehamns stads rättegångskostnader med totalt 18 000 euro jämte laga dröjsmålsränta enligt 4 § räntelagen räknat från en månad etter tingsrättens avgärande.
Lär mer i morgondagens Nya Åland!