DELA

Högsta domstolen avgjorde Ålandstvister

Högsta domstolen har avgjort två behörighetstvister mellan Åland och riket.

Den ena meningsskiljaktigheten handlade om jord- och skogsbruksministeriets behörighet att besluta om fördelningen av Finlands fiskekvoter mellan riket och landskapet. Där konstaterar Högsta domstolen att jord- och skogsbruksministeriet är behörigt att besluta om EU:s gemensamma fiskeripolitik i hela landet.

I det andra fallet, som handlade om riksmyndigheters behörighet att ”vidta sådana åtgärder som hänför sig till gårdsbruksenheter i landskapet Åland”, anser Högsta domstolen att Åland har behörighet. I det fallet vann landskapsregeringen över jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mer i fredagens Nyan.