DELA
Foto: Ida Jansson

Hamndirektör prickad för brott mot miljöskydd

Hamndirektör Leif Ahlqvist har i egenskap av tidigare hamnchef för Mariehamns stads hamnverk dömts till brott mot landskapslagen för miljöskydd. Bland annat har brunnarna vid hamnen inte försetts med brunnsfilter samt dagvattensystemen varit bristfälliga.
Då före detta hamnverket i Mariehamn i februari 2012 beviljades miljötillstånd för Västra hamnen ställde Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet vissa krav som skulle åtgärdas inom ett år. Vid en inspektion i september 2013 fann Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM att kraven inte hade uppfyllts. Dagvattenbrunnarna hade inte försetts med filter och dagvattensystemet har inte försetts med avstängningsanordningar, konstaterade ÅMHM.

Därför beslöt myndigheten att polisanmäla hamnverket. När Nya Åland intervjuade hamndirektör Leif Ahlqvist om saken i början av 2014, sade han att det var en bagatell.

I går tog tingsrätten upp saken. Tingsrätten konstaterar att hanmnchef, Leif Ahlqvist, som ansvarar för att tillstånd och myndighetsbeslut efterlevs och att brister åtgärdas, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin skyldighet att vidta de åtgärder som miljötillståndet erfordrar.

Förutom bristerna i brunnarna och dagvattensystemet, så har Ahlqvist inte heller fört driftjournal över verksamheten. Ahlqvist har medgivit handlingen enligt gärningsbeskrivningen, avstått från sin rätt till muntlig huvudförhandling och samtyckt till att ärendet avgörs i skriftligt förfarande.

Tingsrätten ansåg dock att gärningen och svarandens skuld kunde betraktas som ringa och avstod från att utdöma ett straff.