DELA
Foto: Unsplash

”Mina barn röker inte gräs”

Åtta procent av åländska 13–14-åringar har provat på narkotika åtminstone en gång i livet. Det handlar främst om cannabis.
Men knappast vill åtta procent av föräldrarna inse att deras barn har använt droger.

Ålänningar provar på cannabis i allt yngre ålder, visar undersökningar. Det i sig är ett problem, men ett minst lika stort problem är att föräldrar inte vill inse att deras barn faktiskt kan ha använt droger. Att till exempel Folkhälsan besöker skolor och berättar om droger är bra, men föräldrarna blir inte serverade informationen på samma sätt.

Det finns information och råd för föräldrar att få från bland annat Folkhälsan om de aktivt vill ta del av det. Men vem ska aktivera föräldrarna att ta del av informationen, och prata med sina barn om droger?

Ålands statistik- och utredningsbyrå , Åsub, genomförde år 2016 en enkätförfrågan om ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor. I utredningen framkom att var femte åländsk ung vuxen har använt cannabis. Av vuxna i åldern 18–24 år hade 20 procent använt cannabis de senaste fem åren, i åldern 25–39 år var det 8 procent. Det här var alltså för fyra år sedan.

I dag finns det nya unga vuxna och siffran är garanterat högre. Det kan man konstatera när man ser på resultaten från den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan, som gjordes år 2017. Redan då hade 8 procent av eleverna i grundskolans årskurser 8 och 9 provat på narkotika, främst cannabis. Enligt Folkhälsans åländska drogvaneundersökning från år 2019 vet över hälften av de åländska gymnasieeleverna någon som kunde ge eller sälja narkotika till dem.

Istället för att bara fokusera på hur många som använt cannabis, borde det läggas mera resurser på att undersöka föräldrars attityd till användningen, och hur de pratar med sina barn om saken. Om de överhuvudtaget gör det. För oavsett vilken attityd man har till cannabis, så har man som förälder ett ansvar att informera sig om ifall ens barn har tillgång till narkotika.

Narkotika är inte bara något som trasigt klädda knarkare använder. Det är vardag eller festvana för många vanliga ungdomar.

Oavsett vad man tycker om cannabis, så är det klassat som narkotika. Trots att allt fler röster höjs för legalisering så är det än så länge olagligt och straffbart. Men man kan inte blunda för det faktum att de unga som i dag har en allt mer liberal inställning till bruk av cannabis är framtidens väljare och beslutsfattare. Om man vill påverka vilka beslut de i framtiden fattar, så måste man först på djupet förstå hur vardagligt och lättillgängligt cannabis är.

Ungdomar vet att många dör av alkohol, och ungdomar vet att många dör av tobak. Men länken mellan dödsfall och cannabis är inte lika tydlig. Där finns en problematik. Barn får i skolan höra om cannabis och blir uppskrämda med fraser som ”gräs leder till tyngre droger” och ”cannabis förstör ditt liv”. Men de fraserna har inte särskilt stor effekt.

Många anser att den avskräckande informationen om cannabis de får i skolan är överdriven. Om man tycker att det inte är så farligt att röka gräs även om det är olagligt, så är föräldrarna det enda som kan stå mellan barnet och jointen.

Döm inte ungas inställning till cannabis före ni faktiskt pratat med dem. Att cannabis blir allt vardagligare för allt yngre ålänningar är ett bevis på att det förebyggande arbetet mot droger i skolorna inte räcker till för att bromsa utvecklingen. Om allt fler barn likställer cannabis med rusmedel som alkohol och tobak, så borde cannabis få lika mycket utrymme i diskussionerna i hemmet.

Nu är det hög tid att förstå att det största problemet inte mera är att många börjar använda cannabis i tidig ålder. Det största problemet är att föräldrarna inte vill inse det.